بیست و یکمین کنگره  بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران به منظور آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران شیمی کشور  با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقویت علمی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی در محورهای زیر برگزار می شود:

شیمی آلی

 • روش های نوین سنتزترکیبات آلی
 • طیف سنجی ترکیبات آلی
 • شیمی فیزیک ترکیبات آلی
 • شیمی فضایی، طراحی و مدل سازی مولکولی
 • بیو شیمی و شیمی دارویی
 • شیمی پلیمر
 • شیمی هتروسیکل ها و مایعات یونی
 • شیمی سبز
 • فتو شیمی
 • نانو شیمی آلی
 • آموزش شیمی

شیمی تجزیه

 • الکتروشیمی تجزیه
 • اسپکتروسکوپی تجزیه ای
 • روشهای کروماتوگرافی و جداسازی
 • کمومتریکس
 • شیمی تجزیه محیط زیست
 • حسگرها و زیست حسگرها
 • شیمی تجزیه و استانداردها
 • نانو شیمی تجزیه ای
 • آموزش شیمی

شیمی فیزیک

 • الکتروشیمی
 • ترمودینامیک شیمیایی
 • سینتیک شیمیایی
 • شیمی سطح و حالت جامد
 • بیو شیمی فیزیک
 • شیمی فیزیک نظری و محاسباتی
 • مکانیک کوانتومی
 • طیف سنجی
 • مکانیک آماری
 • شیمی فیزیک پلیمرها
 • شیمی فیزیک کاربردی
 • نانو شیمی فیزیک
 • آموزش شیمی

شیمی معدنی

 • سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
 • طیف‌سنجی ترکیبات معدنی
 • سینتیک و مکانیسم واکنش‌های معدنی 
 • شیمی آلی فلزی
 • شیمی کاتالیست
 • شیمی زئولیت ها
 • بیوشیمی معدنی
 • شیمی پلیمرهای معدنی
 • نانو شیمی معدنی
 • آموزش شیمی

شیمی کاربردی

 • شیمی و فناوری محیط زیست، تصفیه آب و پساب
 • شیمی و فناوری پلیمر، رنگ و غشاء
 • الکتروشیمی صنعتی و خوردگی
 • شیمی و فناوری انرژی های نو
 • شیمی صنایع معدنی
 • شیمی و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی
 • شیمی و صنایع غذایی و دارویی
 • فناوری نانو در صنعت
 • آموزش شیمی

فیتو شیمی

 • جداسازی و تخلیص ترکیبات طبیعی
 • شیمی روغن های اسانسی
 • پروتنومیکس
 • سنتز و سمی سنتز ترکیبات طبیعی
 • شیمی داروهای گیاهی
 • شناسایی ترکیبات طبیعی
 • شیمی و فناوری مواد آرایشی و بهداشتی طبیعی
 • روشهای محاسباتی در مطالعه ترکیبات طبیعی
 • آموزش شیمی

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان